Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden voor Waterskicentrum de Kempervennen

Laatst bijgewerkt op 27-07-2023

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, reserveringen en diensten tussen Waterskicentrum de Kempervennen en de gebruiker van de faciliteiten hiervan.

1.2 Door gebruik te maken van de faciliteiten, deel te nemen aan de activiteiten of het aangaan van een overeenkomst met Waterskicentrum de Kempervennen, aanvaardt de gebruiker gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.

2. Veiligheid en Gezondheid

2.1 Veiligheid staat voorop bij Waterskicentrum de Kempervennen. Gebruikers moeten voldoen aan alle veiligheidsinstructies en -richtlijnen die door ons worden verstrekt bij het gebruik van de waterskibaan.

2.2 Waterskicentrum de Kempervennen biedt naast waterskiën en wakeboarden ook andere activiteiten en faciliteiten aan. Gebruikers worden eraan herinnerd dat dezelfde zorg voor veiligheid en gezondheid geldt voor alle andere activiteiten die in ons centrum worden aangeboden.

2.3 Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich bewust te zijn van de veiligheidsregels en instructies die van toepassing zijn op specifieke activiteiten, zoals het gebruik van de waterskibaan, het aquapark en alle andere aangeboden activiteiten. Voor de veiligheid van alle deelnemers, dienen gebruikers te allen tijde de instructies van ons personeel op te volgen.

2.4 Gebruikers dienen eventuele gezondheidsproblemen of medische aandoeningen die van invloed kunnen zijn op hun deelname aan een activiteit bij Waterskicentrum de Kempervennen te melden aan ons personeel. We kunnen dan samen kijken naar de mogelijkheden en eventuele aanpassingen om de veilige deelname te waarborgen.

2.5 Het dragen van geschikte beschermende uitrusting kan verplicht zijn bij bepaalde activiteiten. Gebruikers worden verzocht deze uitrusting te dragen volgens de aanwijzingen van ons personeel.

2.6 Waterskicentrum de Kempervennen behoudt zich het recht voor om de toegang tot bepaalde activiteiten te weigeren aan personen die, naar ons oordeel, niet voldoen aan de vereiste veiligheidsnormen of ongeschikt worden geacht om deel te nemen aan een bepaalde activiteit.

2.7 Bij activiteiten waarbij minderjarigen betrokken zijn, dienen ouders of wettelijke vertegenwoordigers zich ervan bewust te zijn dat zij verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en het gedrag van hun kinderen.

2.8 Indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden die de veiligheid van deelnemers in gevaar brengen, behoudt Waterskicentrum de Kempervennen zich het recht voor om activiteiten te annuleren, te onderbreken of aan te passen met als hoogste prioriteit de veiligheid van alle betrokkenen.

2.9 Gebruikers worden aangemoedigd om onveilige situaties of zorgen over veiligheid te melden aan ons personeel, zodat we deze adequaat kunnen aanpakken en de veiligheid van onze bezoekers kunnen waarborgen.

3. Reserveringen en Betalingen

3.1 Reserveringen voor het gebruik van de waterskibaan kunnen online, telefonisch of ter plaatse worden gemaakt, afhankelijk van beschikbaarheid.

3.2 De tarieven en betalingsvoorwaarden worden vermeld op onze website en kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

3.3 Betaling dient te worden voldaan vóór aanvang van het gebruik van de waterskibaan, tenzij anders overeengekomen.

3.4 Waterskicentrum de Kempervennen behoudt zich het recht voor om een reservering te annuleren of te wijzigen in geval van onvoorziene omstandigheden, zoals slechte weersomstandigheden of technische problemen.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Gebruikers maken gebruik van de waterskibaan op eigen risico. Waterskicentrum de Kempervennen is niet aansprakelijk voor enige vorm van letsel, schade aan eigendommen of andere verliezen die voortvloeien uit het gebruik van de waterskibaan.

4.2 Waterskicentrum de Kempervennen is niet aansprakelijk voor enige vorm van letsel, schade aan eigendommen of andere verliezen als gevolg van het niet naleven van de veiligheidsinstructies en -richtlijnen door de gebruiker.

4.3 Gebruikers zijn aansprakelijk voor eventuele schade aan apparatuur, eigendommen van Waterskicentrum de Kempervennen, of eigendommen van derden veroorzaakt door opzettelijk wangedrag of nalatigheid.

5. Annulering en Restitutie

5.1 Annulering van een reservering dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld aan Waterskicentrum de Kempervennen.

5.2 Restitutie van betalingen voor geannuleerde reserveringen wordt bepaald volgens het annuleringsbeleid van Waterskicentrum de Kempervennen, zoals vermeld op onze website.

6. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

6.1 Waterskicentrum de Kempervennen behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is altijd beschikbaar op onze website.

6.2 Gebruikers worden geadviseerd om regelmatig de algemene voorwaarden te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

7. Toepasselijk recht en Geschillenbeslechting

7.1 Op deze algemene voorwaarden is het recht van Nederland van toepassing.

7.2 Eventuele geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de faciliteiten en activiteiten van waterskicentrum de Kempervennen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van Nederland.